top of page

Projektavimas

DOKUMENTAI, REIKALINGI PROJEKTUOTOJUI PRIEŠ PRADEDANT PROJEKTAVIMO DARBUS

 • Žemės sklypo nuosavybę patvirtinantis dokumentas - žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentas (išrašas iš VĮ Registrų centras).

 • Žemės sklypo planas (žemės sklypas suformuotas po kadastrinių matavimų).

 • Žemės sklypo bendraturčių sutikimas (įgaliojimas).

 • LR statybos įstatyme numatyta, kad statytoju (užsakovu) gali būti vienas fizinis asmuo, todėl jei Nekilnojamo turto registro išraše yra nurodyti daugiau nei vienas savininkas, tai kiti savininkai turi suteikti teisę (raštiškai įgalioti) vienam iš savininkų būti statytoju.

 • Topografinė geodezinė nuotrauka (atlikta ne seniau kaip prieš 3 metus).

 • Specialieji architektūros reikalavimai (išduoda vietos savivaldybės administracija).

 • Prisijungimo sąlygos, t.y. inžinerinius tinklus administruojančių institucijų keliami reikalavimai, norint prisijungti prie elektros, vandentiekio, nuotekų, dujų, komunikacijų ir kitų tinklų (AB „Lesto“, AB „Lietuvos Dujos“, „Sūduvos vandenys“ ir kt.).

 • Įgaliojimas, suteikiantis teisę projektuotojui derinti statinio projektą.

 • Įgaliojimas, suteikiantis teisę projektuotojui pateikti prašymą statybos leidimui gauti – tuo atveju, jei prašymą pateikia ne statytojas;

PAPILDOMI DOKUMENTAI, JEI YRA NUMATYTAS JŲ PRIVALOMUMAS

 • Sutartis ar sutikimas dėl kito žemės sklypo ar teritorijos naudojimo (tuo atveju, kai inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu);

 • Gretimų (besiribojančių) žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai (susitarimai).

 • Rašytiniai pritarimai projektui (esant statybos techniniuose reglamentuose numatytiems specialiems atvejams: pvz.: jei statinys projektuojamas geležinkelio apsaugos zonoje ir kt.).

 • Sodininkų bendrijos pirmininko sutikimas (jei reikia).

 • Žemės sklypo statybinių tyrinėjimų dokumentai, jei tokie yra privalomi arba statytojui pageidaujant (statybos sklypo inžinerinių geodezinių tyrinėjimų, inžinerinių geologinių, geotechninių ir kitų tyrimų dokumentai; aplinkos, kraštovaizdžio, higieninių tyrimų dokumentai ir kt.)

 • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentai (tuo atveju kai jie privalomi pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą).

 • Vandens gręžinio pasas (jei jungiamasi nuo kito gręžinio).

 • Specialieji paveldosaugos reikalavimai (taikomais kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, konkrečiam kultūros paveldo statiniui, statiniui, esančiam kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose).

 • Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (tuo atveju, kai projektuojamas statinys, sklypas ar teritorija yra konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje).

 

Parengta vadovaujantis statybos techniniais reglamentais (STR), Statybos įstatymu bei kitais LR teisės aktais

bottom of page